Upravit stránku

Vánoční soutěž - Onclé - jména výherců

Jména výherců vánoční soutěže Onclé:

  • Lenka Sršňová, Dolní Studénky 
  • Andrea Krausová, Olomouc
  • Gwendoline Kosinová, Znojmo
  • Simona Štěpánková, Pardubice
  • Marie Prchalová, Plzeň 
  • Martina Vašutová,Třinec 
  • Sandra Rokosová, Praha
  • Marie Frantesová, Borovany
  • Vladislava Novická, Praha
  • Jana Kaderová, Velvary

Všem zúčastněným děkujeme za účast v soutěži a výhercům gratulujeme.

Krásné svátky přeje Onclé :-)


Vánoční soutěž - Onclé

Vyhrajte balíček s dámskou řadou výrobků značky Onclé v hodnotě 1200 Kč.  

Soutěžní otázka:

Jaká látka je hlavní složkou dámské řady výrobků Onclé?

A) AKOSKY® APIUM

B) OLIVOVÝ OLEJ

C) KRYSTALKY MOŘSKÉ SOLI

Správné odpovědi zasílejte na e-mail: soutez@melitrade.cz  (prosíme, ujistěte se, zda odpověď posíláte na správný e-mail, jiný nebude akceptován).

Do předmětu uveďte: Vánoční soutěž - Onclé A, B nebo C (napište písmeno dle Vašeho rozhodnutí, která odpověď je správná)!!!


PRAVIDLA SOUTĚŽE - " Vánoční soutěž - Onclé "

Pořadatel soutěže:

 Melitrade a.s., Domažlická 1232/3, 130 00 Praha, IČO: 27750141    

 (dále též „pořadatel“)

 

1.     Termín trvání a místo soutěže:

Místo určení:                          celá ČR

Termín průběhu akce:            od 06.10.2017 do 15.12.2017

 

2.      O co hrajeme:

10 x balíček s dámskou řadou výrobků Onclé

Balíček obsahuje:  Luxusní olejové sérum Onclé s kmenovými buňkami, 200 ml , Luxusní tělový balzám Onclé s kmenovými buňkami, 200 ml, Luxusní olejový peeling Onclé s kmenovými buňkami, 200 ml

3.  Účast v soutěži: 

1.      Účastníkem soutěže může být pouze osoba starší 18-ti let s adresou pro doručování na území České republiky (dále též „soutěžící“), která v období od 06.10.2017 - 15.12.2017 napíše a zašle správnou odpověď na výše uvedenou otázku na e-mail: soutez@melitrade.cz.

2.      Podmínkou pro účast v této soutěži je mimo zaslání odpovědi i uvedení doručovací adresy, kam má být cena doručena.

3.      Do předmětu uveďte název: Vánoční soutěž - Onclé A, B nebo C.

4.      Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou.

5.      Soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené, stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra nebude předána.

4.      Průběh a princip soutěže:

1.      Soutěž probíhá  od 06.10.2017 do 15.12.2017

2.      V případě, že nebude pořadatelem obdržena doručovací adresa, zaniká nárok na zaslání výhry, právo na dárky zaniká také při neúplném znění doručovací adresy.

3.      Výhry budou pořadatelem výhercům doručeny nejpozději do 4 týdnů od ukončení soutěže.

4.      V případě, že výherce nepřevezme výhru do 1 kalendářního měsíce ode dne, kdy byl k jejímu převzetí vyzván, přestává být výhercem. Výhru zasíláme poštou pouze jednou, v případě nevyzvednutí výhry včas, si musí výherce zajistit vyzvednutí sám nebo výhra propadá.

5.      Předání výher zajišťuje pořadatel soutěže.

6.      Po ukončení soutěže bude probíhat k náhodnému losování výherců.

 

5.      Ostatní ustanovení

1.     Soutěžící odesláním odpovědi na adresu soutez@melitrade.cz potvrzuje, že si tato pravidla předtím důkladně přečetl, a že s nimi bezvýhradně souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat.

2.     Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení došlých odpovědí stejně jako právo ze soutěže vyloučit ty odpovědi, které nebudou v souladu s pravidly soutěže.

3.     Do soutěže budou zařazeny pouze platné a správné odpovědi. Tím se rozumí taková odpověď, která obsahuje požadované údaje a byla zaslána v souladu s těmito pravidly.

4.     Pořadatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé výhercům v souvislosti při doručení výhry či s užíváním výher.     

5.     V případě, že se nepodaří doručit výhru výherci na jím uvedenou poštovní adresu, zaniká nárok výherci na získání této výhry.            

6.     Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se jakákoli osoba i přes uvedená pravidla stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato výhra nebude předána tomuto soutěžícímu. Ze soutěže budou také vyloučeni účastníci, u nichž bude mít pořadatel soutěže oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání jím samotným nebo ze strany jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play.

7.     Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.  Veškeré nepřevzaté výhry propadají pořadateli soutěže. Reklamace na výhry
se nevztahují.

8.     Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a to v průběhu celého jejího trvání.

9.     Soutěžící odesláním odpovědi uděluje souhlas se zpracováním soukromých údajů v souladu se zákonem 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů Melitrade a.s., Domažlická 1232/3, 130 00 Praha, IČO: 27750141   za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména, adresy, event. fotografie ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele i zprostředkovatele, dále k nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let od udělení souhlasu resp. od odeslání soutěžní SMS) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

10.      Udělený souhlas soutěžícího zahrnuje rovněž ve smyslu § 27 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů souhlas s předáním osobních údajů do jiných států. Účastník soutěže, který poskytl správci osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

11.      Pořadatel oznámí zpracování takto poskytnutých osobních údajů dle § 16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

12.      Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a zprostředkovatele, všech spolupracujících agentur, společnosti a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá.

13.      Pořadatel je oprávněn s předchozím písemným souhlasem zprostředkovatele bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat nebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.

14.      Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.melitrade.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele soutěže. Pro informace, reklamace a dotazy lze kontaktovat pořadatele na emailové adrese: kovarova@melitrade.cz

15.      Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli.

16.      Soutěž je jednorázová.

Nahoru